YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yritysvastuuoikeuden yhdistys ry

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yritysvastuuoikeuden yhdistys ry.

Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista

englanninkielistä nimeä The Finnish Corporate Responsibility Law Association.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

- edistää yritysvastuun ymmärtämistä oikeudellisena ilmiönä sekä siihen liittyvän lainsäädännön, sääntelyn ja tutkimuksen kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti;

- myötävaikuttaa yritysvastuuoikeuteen liittyvän tiedon ja

tietämyksen leviämiseen;

- välittää jäsenilleen ja yhteistyötahoilleen tietoa yritysvastuuta koskevasta lainsäädännöstä, siihen liittyvistä lakialoitteista, sen soveltamiskäytännöstä ja hyödyntämisestä;

- luoda yritysvastuuoikeudesta kiinnostuneiden tahojen välille

verkosto, jonka puitteissa edellä mainittuja tarkoituksia voidaan edistää; ja käydä keskustelua yritysvastuuoikeudesta ja siihen liittyvistä teemoista jäsentensä keskuudessa ja laajemmin yhteiskunnassa, ja muulla tavoin edistää yritysvastuun kehittämistä.

Yritysvastuuoikeuden yhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen edun tavoitteleminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

- pitää kokouksia ja järjestää luentotilaisuuksia, verkostoitumistilaisuuksia, koulutuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia;

- julkaista uutiskirjeitä ja muita julkaisuja kirjallisesti tai sähköisesti;

- tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille, poliittisille päättäjille ja alan yhteisöille;

- luoda ja ylläpitää kansallista verkostoa ja kansainvälisiä yhteyksiä vastaaviin yhdistyksiin;

- myöntää avustuksia ja stipendejä taloudellisen tilanteen

mahdollistamissa puitteissa; ja

- järjestää muuta edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista

palvelevaa toimintaa.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla varsinainen jäsen, opiskelijajäsen tai

kannatusjäsen seuraavasti:

- Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on kiinnostunut yritysvastuusta oikeudellisena ilmiönä.

- Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka suorittaa korkeakouluopintoja ja joka on kiinnostunut yritysvastuusta oikeudellisena ilmiönä. Valmistumisensa jälkeen opiskelijajäsen siirtyy ilmoituksella varsinaiseksi jäseneksi.

- Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Kannatusjäsenen tulee toiminnallaan edistää yritysvastuun kehitystä. 

Varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, opiskelijajäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun päättää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenmaksut voivat olla eri jäsenryhmille erisuuruiset. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenmaksujen perimisajasta ja -tavasta.

Jäsenmaksua ei kerätä

- kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä

- uusilta jäseniltä liittymisvuoden osalta, jos liittyminen on tapahtunut kalenterivuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, eikä

- jäseniltä, jotka ovat eronneet tai joiden on katsottu eronneen yhdistyksen jäsenyydestä ennen vuosittaisen jäsenmaksun laskutusta.

5 § Jäsenen velvollisuudet

Liittyessään yhdistykseen jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa ja laissa mainitut tiedot merkittäväksi yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenen tulee huolehtia, että jäsenluetteloon merkityt tiedot pysyvät ajan tasalla.

Jäsenen velvollisuutena on suorittaa yhdistykselle vuosikokouksen

vahvistama jäsenmaksu.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka

1. on kehotuksesta huolimatta jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai

2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella aiheuttanut yhdistykselle vahinkoa, tai

3. ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa vuoden ajalta maksatta. Mikäli jäsenmaksu on jätetty maksamatta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, yhdistyksen hallituksella on oikeus katsoa jäsen eronneeksi

kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyöntiä koskevan muistutuksen lähettämisestä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan heti. Yhdistyksen jäsen on

velvoitettu maksamaan jäsenmaksun ja täyttämään muut velvoitteet eroamiseensa asti. Eroamisvuodelta jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-9 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-10 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-kesäkuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, opiskelijajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin

määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaankokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen vuosikokousta.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Vieritä ylös
X